Normy czystości dla pomieszczeń czystych. - HEPA i ULPA filtry Envirco Polska.

Przejdź do treści

Normy czystości

Tabela 1. Êëàññû ÷èñòîòû äëÿ ÷èñòîé êîìíàòû ñîãëàñíî ñòàíäàðòàì 209D i 209E
Klasa
Dopuszczalna koncentracja (Ilość) cząstek w powietrza
ISO
209D
209E
> 0,1 µm
> 0,2 µm
> 0,3 µm
> 0,5 µm
> 1 µm
> 5 µm
1- - 10 2
-
- - -
2- - 100 24 10 4 - -
-
-
M1
350
76
31
10
-
-
3
1
M1.5
1000
237
102
35
8
-
-

M2
3500
757
309
100
-
-
4
10
M2.5
10000
2370
1020
352
83
-
-
-
M3
35000
7570
3090
1000
-
-
5
100
M3.5
100000
23700
10200
3520
832
29
-
-
M4
350000
75700
30900
10000
-
-
6
1000
M4.5
1000000
237000
102000
35200
8320
293
710000 - - - - 352000 83200 2930
8100000 - - - - 3520000 832000 29300
9
-
-
-
-
-
35200000
8320000
293000
Tabela 2. Âçàèìîñâÿçü ìåæäó ñòàíäàðòàìè íà ÷èñòûå ïîìåùåíèÿ

Kraj

USA

Âåëèêîáðèòàíèÿ

Ãåðìàíèÿ

Ôðàíöèÿ

EU

ISO

Êàòåãîðèÿ

Norma

209D

209E

BS5295

VD 1.2083

AFNOR X44101

GMP

14644-1

Äàòà èçäàíèÿ

1988

1992

1989

1990

1972

1997

1997

  - - A - - - 1
- - B - - - 2

1

M1.5

C

1

-

-

3

Æåñòêèé

10

M2.5

D

2

-

-

4

Æåñòêèé

100

M3.5

E lub F

3

4000

A/B

5

Æåñòêèé

1 000

M4.5

G lub H

4

40000

-

6

Ñðåäíèé

10 000

M5.5

J

5

400000

C

7

Ñðåäíèé

100 000

M6.5

K

6

4000000

D

8

Óìåðåííûé

©Copyright 2009-2023 Wszelkie prawa zastrzeżone. Envirco, Division of TRION Indoor Air Quality
tel. +48 606 116 900
Wróć do spisu treści