Filtry powietrza -norma EUROVENT. - HEPA i ULPA filtry Envirco Polska.

Przejdź do treści

Tabela

Klasa oczyszczania powietrza

DIN 24184
DIN 24185

EN 779

EUROVENT
4/5

EN 1882

Efektywność oczyszczania

Zastosowanie

Surowe oczyszczanie

EU1

G1

EU1

< 65

Ôèëüòðû ãðóáîé î÷èñòêè, èñïîëüçóþòñÿ â ïîìåùåíèÿõ è ïðîöåññàõ ñ íèçêèìè òðåáîâàíèÿìè ê ÷èñòîòå âîçäóõà. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ î÷èñòêà â ñèñòåìàõ âåíòèëÿöèè è öåíòðàëüíîãî êîíäèöèîíèðîâàíèÿ. Ïðèìåíÿþòñÿ ïðè ýêñïëóàòàöèè êîìïðåññîðîâ, õîëîäèëüíûõ ìàøèí â óñëîâèÿõ áîëüøîé çàïûëåííîñòè.

EU2

G2

EU2

65 - 80

EU3

G3

EU3

80 - 90

EU4

G4

EU4

90 >

Drobne oczyszczanie

EU5

F5

EU5

40 - 60

Ôèëüòðû òîíêîé î÷èñòêè âîçäóõà èñïîëüçóþò â ñèñòåìàõ êîíäèöèîíèðîâàíèÿ è âåíòèëÿöèè. Î÷èñòêà âîçäóõà ãàçîòóðáèííûõ àãðåãàòîâ. Ïðèìåíÿþòñÿ â êà÷åñòâå ôèëüòðîâ âòîðîé ñòóïåíè î÷èñòêè (äîî÷èñòêè). Èñïîëüçóþòñÿ â áîëüíè÷íûõ ïàëàòàõ, àäìèíèñòðàòèâíûõ çäàíèÿõ, ãîñòèíèöàõ, ïðè ïðîèçâîäñòâå ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, ëåêàðñòâ, â ýëåêòðîííîé, ìÿñîìîëî÷íîé ïðîìûøëåííîñòè è ò.ï.

EU6

F6

EU6

60 - 80

EU7

F7

EU7

80 – 90

EU8

F8

EU8

90 – 95

EU9

F9

EU9

95 >

Szczególnie dokładne oczyszczanie

H10

EU10

85

Ôèëüòðû àáñîëþòíîé î÷èñòêè ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ ÷èñòûõ çîí, ÷èñòûõ ïîìåùåíèé.  ôàðìàöåâòè÷åñêîé è ýëåêòðîííîé ïðîìûøëåííîñòè, â êà÷åñòâå "ôèíèøíûõ" ôèëüòðîâ, äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåì ñàíèòàðèè, ãèãèåíû è ìèêðîêëèìàòà â ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, îïåðàöèîííûõ; íà ÀÝÑ; ïðè ïðîèçâîäñòâå ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ (áðîäèëüíûå îòäåëåíèÿ), ëåêàðñòâ è ò.ï.

H11

EU11

95

H12

EU12

99,5

H13

EU13

99,95

H14

EU14

99,995

U15

99,9995

Ôèëüòðû îêîí÷àòåëüíîé î÷èñòêè âîçäóõà ïðèìåíÿþòñÿ â ïîìåùåíèÿõ ñ ñàìûìè âûñîêèìè òðåáîâàíèÿìè ê ÷èñòîòå âîçäóõà.

U16

99,99995

U17

99,999995

U18

99.9999995

©Copyright 2009-2023 Wszelkie prawa zastrzeżone. Envirco, Division of TRION Indoor Air Quality
tel. +48 606 116 900
Wróć do spisu treści