Filtry powietrza -norma EUROVENT. - Filtry HEPA & ULPA ENVIRCO - producent filtrów. Filtry dla czystych pomieszczeń.

Przejdź do treści

Menu główne:

PYTANIA

Tablica

Êëàññ
î÷èñòêè
âîçäóõà

DIN 24184
DIN 24185

EN 779

EUROVENT
4/5

EN 1882

Ýôôåêòèâíîñòü î÷èñòêè

Ïðèìåíåíèå

Ãðóáàÿ
î÷èñòêà

EU1

G1

EU1

 

< 65

Ôèëüòðû ãðóáîé î÷èñòêè, èñïîëüçóþòñÿ â ïîìåùåíèÿõ è ïðîöåññàõ ñ íèçêèìè òðåáîâàíèÿìè ê ÷èñòîòå âîçäóõà. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ î÷èñòêà â ñèñòåìàõ âåíòèëÿöèè è öåíòðàëüíîãî êîíäèöèîíèðîâàíèÿ. Ïðèìåíÿþòñÿ ïðè ýêñïëóàòàöèè êîìïðåññîðîâ, õîëîäèëüíûõ ìàøèí â óñëîâèÿõ áîëüøîé çàïûëåííîñòè.

EU2

G2

EU2

 

65 - 80

EU3

G3

EU3

 

80 - 90

EU4

G4

EU4

 

90 >

Òîíêàÿ
î÷èñòêà

EU5

F5

EU5

 

40 - 60

Ôèëüòðû òîíêîé î÷èñòêè âîçäóõà èñïîëüçóþò â ñèñòåìàõ êîíäèöèîíèðîâàíèÿ è âåíòèëÿöèè. Î÷èñòêà âîçäóõà ãàçîòóðáèííûõ àãðåãàòîâ. Ïðèìåíÿþòñÿ â êà÷åñòâå ôèëüòðîâ âòîðîé ñòóïåíè î÷èñòêè (äîî÷èñòêè). Èñïîëüçóþòñÿ â áîëüíè÷íûõ ïàëàòàõ, àäìèíèñòðàòèâíûõ çäàíèÿõ, ãîñòèíèöàõ, ïðè ïðîèçâîäñòâå ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, ëåêàðñòâ, â ýëåêòðîííîé, ìÿñîìîëî÷íîé ïðîìûøëåííîñòè è ò.ï.

EU6

F6

EU6

 

60 - 80

EU7

F7

EU7

 

80 – 90

EU8

F8

EU8

 

90 – 95

EU9

F9

EU9

 

95 >

Îñîáî
òîíêàÿ
î÷èñòêà

 

H10

 

EU10

85

Ôèëüòðû àáñîëþòíîé î÷èñòêè ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ ÷èñòûõ çîí, ÷èñòûõ ïîìåùåíèé.  ôàðìàöåâòè÷åñêîé è ýëåêòðîííîé ïðîìûøëåííîñòè, â êà÷åñòâå "ôèíèøíûõ" ôèëüòðîâ, äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåì ñàíèòàðèè, ãèãèåíû è ìèêðîêëèìàòà â ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, îïåðàöèîííûõ; íà ÀÝÑ; ïðè ïðîèçâîäñòâå ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ (áðîäèëüíûå îòäåëåíèÿ), ëåêàðñòâ è ò.ï.

 

H11

 

EU11

95

 

H12

 

EU12

99,5

 

H13

 

EU13

99,95

 

H14

 

EU14

99,995

 

U15

   

99,9995

Ôèëüòðû îêîí÷àòåëüíîé î÷èñòêè âîçäóõà ïðèìåíÿþòñÿ â ïîìåùåíèÿõ ñ ñàìûìè âûñîêèìè òðåáîâàíèÿìè ê ÷èñòîòå âîçäóõà.

 

U16

   

99,99995

 

U17

   

99,999995

 

U18

   

99.9999995

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego