Dobór filtrów MAC10 firmy Envirco. - Filtry HEPA & ULPA ENVIRCO - producent filtrów. Filtry dla czystych pomieszczeń.

Przejdź do treści

Menu główne:

Dobór filtrów Envirco do pomieszczeń czystych

Òàáëèöà 1

Ðåêîìåíäóåìûå íîðìû ñêîðîñòè âîçäóõà Ñòàíäàðò 209(E)

Êëàññ
÷èñòîòû

Ñðåäíÿÿ ñêîðîñòü âîçäóõà

Êîëè÷åñòâî âîçäóõîîáìåíîâ
â ÷àñ

100,000 = ISO 8

0.005 - 0.041 ì/ñ

5 - 48

10,000 = ISO 7

0.051 - 0.076 ì/ñ

60 - 90

1,000 = ISO 6

0.127 - 0.203 ì/ñ

150 - 240

100 = ISO 5

0.203 - 0.406 ì/ñ  

240 - 480

10 = ISO 4

0.254 - 0.457 ì/ñ

300 - 540

1 = ISO 3

0.305 - 0.457 ì/ñ

360 - 540

Ïðèìå÷àíèå: ñðåäíÿÿ ñêîðîñòü è êîëè÷åñòâî âîçäóõîîáìåíîâ ìîæåò âàðüèðîâàòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò ïðèìåíåíèÿ è êîíñòðóêöèè ïîòîëêà. Èñòî÷íèê: Èíñòèòóò Ýêîëîãèè ÑØÀ.

Òàáëèöà 2:

 

Êëàññ
÷èñòîòû

Ðåêîìåíäóåìîå ïîêðûòèå
ïîòîëêà ôèëüòðàìè   

100,000 = ISO 8

5 - 15%

10,000 = ISO 7

15 - 20%

1,000 = ISO 6

25 - 40%

100 = ISO 5

35 - 70%

10 = ISO 4

50 - 90%

1 = ISO 3

60 - 100%*

Ïðèìå÷àíèå: ñðåäíÿÿ ñêîðîñòü è êîëè÷åñòâî âîçäóõîîáìåíîâ ìîæåò èçìåíÿòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò ïðèìåíåíèÿ è êîíñòðóêöèè ïîòîëêà. ULPA ôèëüòðû òðåáóþòñÿ äëÿ êëàññîâ 1/10. HEPA ôèëüòðû - äëÿ îñòàëüíûõ êëàññîâ.

+ powiększenie
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego